logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA RADIOLOGÓW  
Kalkulacja składki – !!!LINK NIEAKTYWNY!!!
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowany pakiet ubezpieczenia
Ubezpieczenie utraty dochodu
 
Uwaga: Ubezpieczenie dedykowane jest osobom:
  • posiadającym uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do wykonywania określonego zawodu – Radiolog,
  • które nie ukończyły 65 lat,
  • które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie określonego zawodu lub są wspólnikiem w spółce prowadzącej działalność w zakresie tego zawodu lub wykonują zawód na podstawie innej formy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie).
 
W razie niezdolności do wykonywania pracy Ubezpieczonemu wypłacone zostanie świadczenie miesięczne:
Wariant 1
      Za każdy dzień zwolnienia począwszy od pierwszego dnia
Wariant 2
      Za każdy dzień zwolnienia począwszy od trzydziestego pierwszego dnia

Suma ubezpieczenia:
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
Ubezpieczenie całkowitego trwałego inwalidztwa:
Za każdy dzień niezdolności do wykonywania pracy wypłacone zostanie:
XXXX PLN
XXXX PLN
XXXX PLN
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz tu swój kod rabatowy lub kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
dwanaście równych rat (po 10 dniach i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji [przelicz składkę]. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę